Świadectwa, Certyfikaty i Zatwierdzenia Typów

Szanowni Państwo,
W związku z wieloma zapytaniami związanymi z pojawianiem się nowych oznaczeń CE na naszych miarach pragniemy wyjaśnić kilka kwestii.

Zgodnie z nowymi przepisami przyjętymi przez Polskę po wstąpieniu do UE zobowiązaliśmy się, że:

  • Do 29 października 2006 r. przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej, dokonywanej przez organy administracji miar.
  • Od dnia 30 października 2006 r. nowe typy przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po dokonaniu oceny zgodności.
  • Dziesięciolecie od 30 października 2006 r. do 29 października 2016 r. to okres przejściowy, w którym obowiązywać będą jednocześnie stare i nowe zasady wprowadzania przyrządów pomiarowych do obrotu lub użytkowania – stare wobec przyrządów pomiarowych posiadających ważną decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przed 30 października 2006 r. i nowe - wobec przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności od 30 października 2006 r. Przyrządy pomiarowe, posiadające ważną decyzję zatwierdzenia typu, mogą być produkowane i poddawane legalizacji pierwotnej przez organy administracji miar oraz podmioty upoważnione aż do wygaśnięcia terminu ważności tej decyzji (ale nie dłużej niż do 29 października 2016 r.). Nowe konstrukcje przyrządów pomiarowych, zgłaszane od 30 października 2006 r., poddane będą ocenie zgodności.
  • Od 30 października 2016 r. wszystkie przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegać będą wyłącznie ocenie zgodności.

Informacja zaczerpnięta ze strony Głównego Urzędu Miar


Z w/w informacji wynika, że wszystkie miary produkowane po 30.10.2006 muszą być poddawane jedynie ocenie zgodności z dyrektywą europejską 2004/22/WE (MID).

Na dowód, że wyrób przeszedł pomyślnie ocenę (tj., że spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach) na wyrobie nakłada się znak „CE”, a producent wystawia deklarację zgodności. Kontrola prawidłowości postępowania producentów podczas wprowadzania wyrobu do obrotu lub użytkowania odbywa się w ramach systemu nadzoru rynku. Elementem oznaczenia, świadczącym, że przyrząd pomiarowy przeszedł pomyślnie ocenę zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, jest dodatkowe oznakowanie metrologiczne – litera M i dwie ostatnie cyfry roku. W deklaracji zgodności producent określa, z jakimi dyrektywami wykazano zgodność przyrządu, jeżeli taka ocena zgodności została dokonana.
Więcej info na temat CE na:           http://www.gum.gov.pl/pl/strona-glowna/inne/ocena-zgodnosci/

a także Co to jest Znak CE wg Federacji Konsumentów (2005)

Z w/w informacji wynika także, że okres od 30.10 2006 do 30.10 20016 roku to czas przejściowy, w którym dopuszczone jest funkcjonowanie na rynku zarówno miar ze starymi i nowymi oznaczeniami, po 2016 roku wszystkie przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegać będą wyłącznie ocenie zgodności.

Poniżej znajdują się deklaracje zgodności odnoszące się do miar STANLEY produkowanych po 30.10.2006.
W celu przypisania deklaracji do odpowiedniej miary należy posługiwać się numerem certyfikatu znajdującym się w treści certyfikatu i na wstędze pomiarowej miarki.