WARUNKI UŻYCIA

Prawne warunki i zasady korzystania z witryn internetowych stanowiących własność, obsługiwanych lub kontrolowanych przez Stanley Black & Decker Works Inc./U.S.A. lub dowolnych jego oddziałów ("Witryny STANLEY").

 

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Przez wejście na, przeglądanie i/ lub wykorzystywanie stron dowolnej witryny internetowej stanowiącej własność, obsługiwanej lub kontrolowanej przez Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. ("Stanley Black & Decker) lub dowolny z jego oddziałów albo którykolwiek z jej podmiotów zależnych, ("Stanley Black & Decker" lub którejkolwiek z jej filii zwanej "STANLEY") włączając tą witrynę, ("Witryna STANLEY") zgadzasz się z „Zasadami i warunkami korzystania” podanymi w dalszej części. Jeżeli się z nimi nie zgadzasz, nie powinieneś korzystać z witryn internetowych STANLEY. Jeżeli aktualnie masz oddzielną, pisemną umowę z Stanley Black & Decker lub, z którymś z jego oddziałów, która jest niezgodna z tymi „Zasadami i warunkami korzystania”, warunki tej umowy znajdą zastosowanie w stosunku do spraw objętych zakresem tej umowy.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Gdy odwiedzasz witryny STANLEY lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami elektronicznie. Zgadzasz się odbierać od nas korespondencję również na drodze elektronicznej. Będziemy komunikować się z tobą poprzez e-maile lub przez zamieszczanie powiadomień w naszych witrynach internetowych. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i pozostała korespondencja dostarczona do ciebie drogą elektroniczną spełniają wszystkie prawne wymagania na równi z korespondencją pisemną.

PRAWA AUTORSKIE

Cała treść zawarta na stronach internetowych STANLEY, taka jak tekst, grafika, znaki logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe materiały przeznaczone do ściągnięcia, kompilacje danych i oprogramowanie stanowią własność Stanley Black & Decker, jego oddziałów lub dostawców tych treści i są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi. Kompilacja wszystkich treści witryn internetowych STANLEY stanowi wyłączną własność Stanley Black & Decker (lub oddziałów zidentyfikowanych w uwagach o prawach autorskich zamieszczonych w witrynie) i jest chroniona prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych oraz prawami międzynarodowymi.

WYKORZYSTANIE

Przeglądanie witryny STANLEY tworzy kopię materiałów STANLEY w pamięci RAM Twojego komputera i/ lub na Twoim dysku twardym i/ lub w Twoim serwerze proxy. Niniejszym wyrażamy zgodę na przeglądanie tej witryny oraz na drukowanie stron na własny użytek, bez komercyjnego wykorzystywania, pod warunkiem, że nie modyfikujesz, kopiujesz, rozpowszechniasz, transmitujesz, wyświetlasz, odtwarzasz, reprodukujesz, publikujesz, pozwalasz, tworzysz pochodne prace, transferujesz lub sprzedajesz jakiekolwiek informacje, materiały, oprogramowanie, wydruki lub usługi ze stron internetowych STANLEY. Materiały zamieszczone w witrynach STANLEY nie mogą być kopiowane, rozprowadzane, publikowane, wysyłane, zamieszczane lub transmitowane w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Stanley Black & Decker lub jego odpowiednich oddziałów.

ZNAKI HANDLOWE

Znaki handlowe, znaki towarowe, znaki usług i znaki logo ('Trademarks') użyte i wyświetlane na stronach internetowych STANLEY są zarejestrowanymi oraz niezarejestrowanymi znakami handlowymi Stanley Black & Decker, jego oddziałów lub stron trzecich. Nic, co znajduje się na jakiejkolwiek stronie internetowej STANLEY nie może być interpretowane jako udzielenie przez implikację, wykluczenie lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub praw do użycia jakiegokolwiek znaku handlowego wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku handlowego. STANLEY, STANLEY w stylizowanym prostokątnym wzorze, Hobart, MAC oraz ZAG są niektórymi z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków handlowych stanowiących własność Stanley Black & Decker i/ lub jego oddziałów ("STANLEY Trademarks"). Znaki handlowe STANLEY nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z żadnym produktem lub usługą, które nie są wytwarzane przez lub pod licencją Stanley Black & Decker lub jego odpowiednich oddziałów.

LINKI (POWIĄZANIA)

Witryny internetowe STANLEY mogą zawierać powiązania do innych witryn, które zawierają informacje tworzone, publikowane, konserwowane lub w jakikolwiek inny sposób przedstawiane przez organizacje niezależne od STANLEY Black &Decker i jego oddziałów. STANLEY udostępnia te powiązania jedynie jako udogodnienie i nie popiera, zatwierdza, certyfikuje, konserwuje ani nie kontroluje tych zewnętrznych witryn i nie gwarantuje dokładności, kompletności, skuteczności, aktualności lub prawidłowej kolejności informacji zamieszczonych w tych witrynach. STANLEY zastrzega sobie prawo do usunięcia tych powiązań w dowolnym czasie i bez dodatkowego powiadamiania.

Inne strony mogą zapewniać powiązania do witryn STANLEY. STANLEY nie wymaga od stron trzecich osiągania jego zgody przed powiązaniem z witrynami STANLEY. Takie powiązania nie mogą jednak zawierać ramek lub innych cech, które zniekształcają, źle charakteryzują lub źle reprezentują źródło lub własność materiałów w witrynach STANLEY ani dyskredytować lub w być inny sposób szkodliwymi dla STANLEY. STANLEY nie przyjmuje odpowiedzialności za witryny, które zawierają powiązania do witryn STANLEY, ani nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje przedstawicielstwa w stosunku do takich witryn. Bez pisemnej zgody STANLEY, na jego stronach internetowych nie mogą być zamieszczane żadne materiały.

PRODUKTY I CENY

Wszystkie produkty sprzedawane poprzez witryny internetowe STANLEY stanowią przedmiot istniejących „Zasad i warunków sprzedaży” wydziałów lub oddziałów odpowiedzialnych za sprzedaż takich produktów. Powiązania do tych „Zasad i warunków sprzedaży” znajdują się na stronach głównych odpowiednich witryn STANLEY. „Zasady i warunki sprzedaży”, ceny produktów, konfiguracje oraz dostępność są przedmiotem zmian dokonywanych przez STANLEY w dowolnym czasie.

ZRZECZENIE SIĘ

MATERIAŁ NA STRONIE INTERNETOWEJ STANLEY MOŻE ZAWIERAĆ TECHNICZNE NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. STANLEY MOŻE W DOWOLNYM CZASIE DOKONYWAĆ ZMIANY LUB ULEPSZENIA BEZ POWIADOMIENIA. MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZONE W POSTACI „TAKIEJ, W JAKIEJ SĄ” I BEZ GWARANCJI LUB ŻADNEGO RODZAJU WARUNKÓW WYRAŻONYCH LUB IMPLIKOWANYCH. STANLEY ZAPRZECZA JAKIMKOLWIEK GWARANCJOM LUB WARUNKOM WYRAŻONYM LUB IMPLIKOWANYM, WŁĄCZAJĄC, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE ZDOLNOŚCI SPRZEDAŻY, STOSOWNOŚCI DO SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ, TYTUŁÓW I NIENARUSZALNOŚCI. STANLEY NIE GWARANTUJE DOSTĘPNOŚCI SWOICH WITRYN, TEGO, ŻE WITRYNY INTERNETOWE STANLEY ORAZ TWOJE ICH WYKORZYSTANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SPOSÓB NIEPRZERWANY I BEZBŁĘDNY, ŻE USTERKI ZOSTANĄ SKORYGOWANE, ANI ŻE WITRYNY STANLEY LUB UDOSTĘPNIAJĄCE JE SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ROBAKÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. STANLEY NIE GWARANTUJE, ANI NIE CZYNI ŻADNEJ REPREZENTACJI ODNOŚNIE UŻYCIA LUB SKUTKÓW UŻYCIA WITRYN STANLEY I/ LUB MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W TYCH WITRYNACH W SENSIE ICH PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA, ANI ŻADNYM INNYM. TO TY (A NIE STALEY) PRZEJMUJESZ CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH USŁUG, NAPRAW LUB KOREKT. POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE, GDY NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE IMPLIKOWANYCH GWARANCJI I/ LUB SZKÓD. NIC CO ZNAJDUJE SIĘ W TEJ SEKCJI NIE WPŁYNIE NA TWOJE USTAWOWE PRAWA.

ZASTOSOWANIA PRAWNE

Przez odwiedzenie tej witryny internetowej STANLEY, wyrażasz zgodę na to, że prawo polskie, bez względu na konflikt z zasadami prawa, które mogłyby dyktować wybranie prawa innego prawodawstwa, będzie miało zastosowanie do tych „Zasad i warunków korzystania” i wszystkich sporów dotyczących wszelkich kwestii, które mogą zaistnieć między Tobą a STANLEY.

KWESTIE SPORNE

Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Tobą a STANLEY dotyczące witryn internetowych STANLEY lub materiałów umieszczonych na stronach STANLEY, powinny być kierowane do ostatecznego i wiążącego arbitrażu jako jedyne i wyłączne rozwiązanie dla takich kontrowersji lub sporów, ustalając jednakże, że STANLEY może podjąć przeciwko Tobie działania sądowe w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej STANLEY. Wszystkie roszczenia wymagane do przedłożenia w arbitrażu powinny być dokonane przez wypełnienie żądania arbitrażu w okresie jednego (1) roku od pierwszego wystąpienia przyczyny dającej podstawy do roszczenia. Prawo i obowiązek stron do rozwiązywania sporów na drodze arbitrażu powinny się rządzić jedynie zasadami arbitrażu UNCITRAL Arbitration Rules. Trybunał arbitrażowy powinien składać się z trzech arbitrów. W procesie arbitrażowym powinien być używany język angielski. Każda ze stron powinna ponieść w całości swoje koszty arbitrażu, za wyjątkiem stawek arbitra, które powinny być równo podzielone pomiędzy strony. Arbiter nie powinien mieć prawa do poprawiania lub modyfikowania warunków tej Umowy ani przyznawania kar lub odszkodowań, a kara może byc narzucona w drodze procesu przed sądem polskim.

MODYFIKACJE ZASAD I WARUNKÓW

STANLEY może skorygować „Zasady i warunki” w dowolnym czasie przez modyfikację lub uaktualnienie tego zapisu. Twoje korzystanie z witryny STANLEY w dniu lub po efektywnej dacie każdej takiej modyfikacji, będzie oznaczać Twoją zgodę dla tych zmodyfikowanych i/ lub uaktualnionych „Zasad i warunków”.

KLAUZULA SALWATORYJNA (WYŁĄCZENIE)

Jeżeli którakolwiek zasada lub warunek są domniemane jako nieważne, bezskuteczne lub z dowolnego powodu niemożliwe do wprowadzenia w życie, takie postanowienie powinno być uznane jako wyłączone i nie powinno wpływać na ważność i możliwość wprowadzenia w życie pozostałych zasad i warunków.